താളുകള്‍

Friday, 5 April 2013

ഒറ്റ സോക്സ്‌ --


വസ്ത്രങ്ങളടുക്കി വെച്ച

അലമാര തുറന്നാല്‍ കാണാം

ഇടത്തെ കോണില്‍ .......

ഇണയെ നഷ്ട്ടപെട്ടരൊറ്റ സോക്സ്‌

പരാതിയോ പരിഭവമോ

ഇല്ലാതൊറ്റക്കിരിക്കുന്നത്. 

അലക്കിയിട്ട് ഉണക്കാനിട്ടപ്പോള്‍---...., 

കാറ്റിലോ മറ്റോ പാറിപോയതായിരിക്കാം 

ചിലപ്പോളതിന്‍റെ ഇണ.. 

ഉണങ്ങാനായിട്ടൊരിക്കലൊരു 

കാറ്റിലിങ്ങോട്ട് പാറിപോന്നപ്പോള്‍

നാട്ടിലെ ചില്ലലമാരയിലെ ഏതോ ഒരു കോണില്‍ 

ഒറ്റക്കിരിത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടൊരൊറ്റ സോക്സിനെ .......

എന്നെയും കാത്തിരിക്കുന്നൊരൊറ്റസോക്സ്‌ .....

അതിനുമില്ല പരാതിയും,പരിഭവവും ..!!!!!! 

No comments:

Post a Comment